Què paga el venedor i què paga el comprador dun immoble?

16 · 07 · 21

Normalment, sempre sorgeixen dubtes a l’hora de fer la compravenda d’una casa i no tenim clar què correspon pagar al comprador i què al venedor. Tenint en compte que la legislació estableix i assigna els costos associats d’una compravenda, sempre hi ha la possibilitat que hi hagi alguna modificació mitjançant un pacte entre el comprador i el venedor. No obstant això, desglossarem les despeses que correspondria a cadascun:

 • Al comprador:
  • Les despeses d’Escriptura pública relacionades amb la primera còpia i la resta de realitzades, associades directament a la venda.
  • Les despeses de Registre de la Propietat el cost de les quals és variable però pot estar entre els 100€ i els 500€.
  • Impostos:
   • Si es tracta d’habitatge nou: Impost sobre el valor afegit (IVA). Els tipus impositius establerts actualment són: 
 • 10% amb caràcter general. 
 • 4% quan es tracti dhabitatges de protecció oficial, de règim especial o de promoció pública.
   • Si es tracta d’habitatge de segona mà: Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) , el percentatge del qual s’estableix entre el 6% i el 10%, encara que també hi ha tipus reduïts per a casos d’habitatges de protecció oficial, famílies nombroses, joves, etc.
   • En cas que es constitueixi una hipoteca: Impost d’actes Jurídics Documentats (AJD)
 • Al venedor:
  • Les despeses d’escriptura pública associades a l’atorgament de l’escriptura pública, és a dir, les de l’escriptura matriu o d’origen.
  • Cancel·lació de càrregues, gravàmens i hipoteques: ja que l’immoble ha d’estar lliure de càrregues quan es produeixi el lliurament.
  • Impostos:
   • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana  o plusvàlua, 

L’ Impost sobre Béns Immobles (IBI) segons la llei , correspon al subjecte que era propietari de l’immoble l’1 de gener, però hi ha casos en què l’import es distribueix en funció de la data de venda de l’immoble. 

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.