Què és la plusvàlua i qui la paga

27 · 07 · 21

La plusvàlua és un dels impostos que cal tenir en compte quan es ven, s’hereta o es dóna un habitatge. Per tant, és important conèixer què és el que tributa i qui paga la plusvàlua .
 

Des de la nostra agència immobiliària
Studi , sabem que és un terme molt utilitzat en la compravenda, i per això, respondrem a aquests i altres dubtes perquè estiguis informat.
 
Què és la plusvàlua?

La
plusvàlua , o el que és el mateix, l’ Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana, és un impost que s’aplica quan es ven, s’hereta o es dóna un habitatge. Es tracta d’un impost de caràcter municipal i depèn de l’Ajuntament on estigui ubicat l’habitatge.

La
plusvàlua grava el valor de revaloració de l’habitatge o de l’immoble des del moment en què es va comprar i fins al moment de la seva transmissió, a través d’una venda, una donació o una herència.
A qui correspon pagar la plusvàlua?

El pagament de la plusvàlua depèn del tipus de transmissió que es produeixi per tant:

 • En cas que es vengui un habitatge, ho paga el venedor.
 • En cas que es doni un habitatge, el paga qui rebi l’immoble.
 • En el cas d’una herència, l’ha de pagar l’hereu o els hereus de l’habitatge.

Com es pot calcular la plusvàlua?

Per calcular l’impost de plusvàlua cal tenir en compte alguns aspectes:

 • Els anys transcorreguts entre la data dadquisició i la data de venda de lhabitatge.
 • El valor cadastral del sòl on està ubicat l’habitatge (aquesta dada apareix al rebut de l’IBI o el pots consultar al cadastre).
 • Quant l’immoble s’ha revaloritzat durant els anys en què el propietari ha estat l’amo de l’habitatge
 • El tipus de gravamen, que depèn de l’Ajuntament
 • Si hi ha bonificacions a aplicar.

 

Tenint aquestes dades en compte es pot calcular la
plusvàlua : primerament es pren el valor cadastral del sòl, al qual se li aplica la taxa de revaloració que fixa l’Ajuntament (que és el que indica quant s’ha incrementat el valor. Com que és una taxa anual cal calcular-la per a cada any en què s’ha estat propietari de l’immoble) a aquest increment de valor se li aplica l’impost determinat per l’ajuntament, encara que mai no pot superar el 30% i un cop fet això, hauràs de consultar si pots aplicar les bonificacions que estableixi l?ajuntament.
Quan i on es paga la plusvàlua?

L’impost de la
plusvàluamunicipal s’ha d’abonar dins dels primers 30 dies a partir de la meritació en cas que es vengui un habitatge o es rebi en donació. D’altra banda, en cas que es rebi l’habitatge en herència, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any.

Cal tenir en compte que l’impost de la
plusvàlua es paga sempre, independentment de si hi ha hagut pèrdues o guanys, si bé és cert que hi ha exempcions al pagament:

 • Quan la transmissió de la casa es fa entre cònjuges oa favor dels fills, quan obeeixen al compliment de sentència en casos de nul·litat, separació o divorci.
 • Quan la transmissió del bé immoble es consideri patrimoni històric artístic o sigui declarat dinterès cultural.
 • Cuando la transmisión tiene como contribuyente al Estado y sus organismos autónomos.


Com diem, la
plusvàlua és un impost municipal, per tant cal anar a l’ajuntament corresponent on estigui ubicat l’immoble per gestionar-lo.

Per presentar la
plusvàlua , es requereixen una sèrie de documents: les escriptures notarials de la venda o el document d’acceptació de l’herència o la donació.
Quan es pot reclamar la plusvàlua?

En cas que s’hagi produït una pèrdua amb la transmissió, es pot reclamar el 100% del que s’ha pagat per la plusvàlua, encara que no sempre es recupera el total de la quantitat i sempre que no hagin transcorregut 4 anys de l’autoliquidació de l’impost o un mes en cas que t’hagin girat la liquidació.

 

Per resoldre qualsevol pregunta relacionada amb la
plusvàlua municipal, el millor és acudir a algun professional oa alguna agència immobiliària, ja que són experts a gestionar tant els impostos com qualsevol altre tràmit administratiu i resoldran tots els teus dubtes.
 

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.