Guia-Basica-Drets-i-deures-comunitat-de-propietaris-Studi-Immobiliaria i Administracions

Comunitat de Propietaris: Guia de drets i deures del propietari d’habitatge

25 · 05 · 22

Ser propietari d’una llar comporta drets i obligacions. Estan marcats per llei, i s’orienten, entre altres aspectes, a regular la convivència en el conjunt del veïnat de l’edifici. En aquest sentit, s’inscriu la creació de la comunitat de propietaris. Studi Immobiliària i Administracions t’ofereix aquesta guia bàsica i dóna resposta a 8 qüestions essencials pensades per a les persones titulars dels habitatges i la dinàmica i la funció d’aquesta comunitat.
             Els administradors de finques ajuden i orienten els propietaris dels immobles en les tasques de la comunitat. Amb tot, sovint s’observa que cal més informació sobre les responsabilitats que tenim quan propietaris i propietàries d’un pis.

            D’altra banda, l’Administració de comunitats és una de les àrees de gestió més exigents del món immobiliari. Per això, des de Studi t’aconsellen que la comunitat de propietaris s’assessori bé abans de contractar els serveis d’una Administració de finques. Cal estar vent segurs que estarem en mans de bons professionals.

1- Què és i com es regula una comunitat de propietaris?

La Llei de Propietat Horitzontal de Catalunya és el règim jurídic que regula les comunitats de propietaris.  És una norma horitzontal perquè no hi ha superioritat d’uns propietaris sobre altres. Aquesta norma regeix la convivència entre el veïnat d’una comunitat i defineix els òrgans de govern d’una comunitat de veïns i les seves funcions. També indica, entre altres aspectes, per exemple com cal procedir a l’hora de fer una obra, i què fer en cas de morositat.   

2. És el mateix una comunitat de propietaris que una comunitat de veïns?

La comunitat de propietaris és l’òrgan que regula les relacions entre els veïns i veïnes d’un mateix edifici. Està formada pel conjunt de totes les persones propietàries dels diferents elements que la integren: pisos, locals, places d’aparcament, trasters.  Els objectius de la comunitat són:

 • Vetllar pels drets i deures de tots els veïns i veïnes
 • Organitzar els aspectes relacionats amb la convivència
 • L’adequada utilització dels serveis i elements comuns, dins d’allò que estableix la llei.

3. I si el propietari té el pis llogat?

En el cas dels pisos de lloguer, són els propietaris els qui formen part de la comunitat de propietaris i no els seus llogaters. Tots els propietaris, visquin o no a l’edifici i n’utilitzin o no els locals, gaudeixen dels mateixos drets que els altres propietaris i tenen les mateixes obligacions.

4. Com es legalitza una Comunitat de propietaris?

Per legalitzar la comunitat cal inscriure el títol constitutiu en el Registre de la Propietat, i convocar i celebrar una assemblea en la qual s’esculin els càrrecs de la comunitat. Després caldrà registrar la comunitat de propietaris en el Registre de la Propietat i sol·licitar el NIF de la comunitat a la Delegació d’Hisenda. En tot aquest procés, és molt important disposar de professionals experts en l’Administració de Finques que estiguin col.legiats i que siguin mereixedors de tota la confiança de la comunitat i coneixedors de les normatives vigents.

5. Què és la junta de propietaris?

La comunitat de propietaris està representada pel president o presidenta de la Junta de propietaris, que també està formada pel secretari i el tresorer o administrador. Són càrrecs temporals i rotatius entre tots els propietaris. Aquests càrrecs s’escullen mitjançant elecció, sorteig o torn rotatori. Els titulars dels habitatges estan obligats per llei a mantenir l’immoble en perfecte estat de neteja, salubritat i seguretat, especialment aquelles parts visibles des de la via pública.

6. Quina és la funció del president o presidenta de la Junta de propietaris?

El president és un copropietari que ostenta legalment la representació de la Comunitat. Entre les seves responsabilitats estan: 

 • Convocar la Junta de Propietaris
 • També pot convocar Juntes Extraordinàries,
 • Tancar actes. Cada cop que hi hagi una reunió, el president és l’encarregat de tancar l’acta i sempre ha d’incloure la seva firma.
 • Representar judicialment la comunitat.
 •  Exigir judicialment el pagament de deutes. 
 • Representar la comunitat en la contractació d’obres i serveis. 
 • El president és també el responsable de firmar tots els contractes d’instal·lació i/o manteniment (neteja, consergeria, jardineria, ascensors…).
 • Evitar situacions molestes. En cas que un veí dugui a terme activitats prohibides o molestes, el president, sigui per iniciativa pròpia o per petició de qualsevol dels propietaris o inquilins, ha d’iniciar les accions judicials que procedeixin.

 

7 – Què són els elements privatius?

La Llei de Propietat Horitzontal diferencia sobre elements privatius i elements comuns. Els privatius són aquells dels quals els propietaris poden fer un ús individual i exclou la resta de veïns. Per exemple, els seus pisos o locals en propietat, els trasters o les places de pàrquing. I els elements comuns són aquells que tenen la titularitat compartida com les escales, el portal, ascensors, els dipòsits, la façana i els murs.

8. Què són els Estatuts de la comunitat?

Les comunitats poden dotar-se d’uns Estatuts o bé unes normes de règim intern. Els Estatuts de la comunitat són un conjunt de normes que completen aspectes de la Llei de la Propietat Horitzontal pel que fa als drets i obligacions dels propietaris.

Els Estatus no són obligatoris i, si n’hi ha, han d’estar inscrits en el Registre de la Propietat. Els Estatuts poder determinar aspectes com el termini de renovació dels òrgans de govern de la comunitat, la prohibició de fer determinades activitats comercials o professionals, etc.

Les normes de règim intern són acordades per la Junta de propietaris per regular els detalls de la convivència, així com la utilització adequada dels serveis i coses comuns, d’acord amb la llei i els Estatuts. Regulen aspectes com l’ordenació estètica de les plaques de les bústies o de les que anuncien una activitat professional; el color de les portes d’accés a l’interior dels habitatges; la limitació de l’accés d’animals als espais comuns i la instal·lació d’aparells d’aire condicionat, etc.

 

A Studi Immobiliària i Administracions som coneixedors de la dificultat que comporta la gestió de l’Administració de Finques. Posem al vostre servei la nostra experiència i professionalitat. T’informem sense compromís

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.