Quan costa vendre un habitatge a Catalunya

02 · 06 · 21

Si estàs pensant en vendre el teu habitatge, probablement t’has fet aquesta pregunta quant costa realment vendre un habitatge?, ja que, encara que sembli contradictori, la venda d’un immoble no només ens aportarà beneficis, sinó que hem d’afrontar certes despeses que comporta aquesta operació.

Les despeses que ha d?assumir el venedor d?un immoble inclouen impostos i gestions.

 
Quins són els impostos que cal pagar per vendre un habitatge a Catalunya?

 • Impost de la renda sobre les persones físiques IRPF: quan es ven un habitatge, normalment, s’obté el que s’anomena un guany patrimonial i això cal declarar-ho a la declaració de la renda.


Per saber si hem obtingut un guany patrimonial s’ha de prendre com a referència el valor de venda o el valor de transmissió i restar-li el valor d’adquisició.

 • El valor de venda és el valor que apareix a les escriptures de l’habitatge, més el cost de totes les inversions i millores que s’hagin fet a l’immoble, juntament amb les despeses i els tributs inherents a la venda, entre els quals s’inclouen els impostos, les despeses de notaria, la comissió immobiliària, etc.
 • El valor d’adquisició és el valor que apareix a les escriptures de la venda, més les millores i les inversions de l’immoble, juntament amb les despeses i els tributs de la compra i menys les amortitzacions.


Si la resta suposa un guany patrimonial, caldrà incloure’l a la declaració de la renda i tributarà de la següent forma:

 • Al 19% si es tracta dun guany menor o igual a 6.000€.
 • Al 21%, si es tracta d’una quantitat entre 6.001€ i 24.000€.
 • Al 24% a partir de 24.000€.
 • Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana aquest impost pertany a l’Ajuntament i també s’anomena plusvàlua municipal , és el que grava la diferència del valor que ha patit el terreny on està ubicat l’immoble mentre el propietari ho ha tingut en possessió.


Cal abonar-lo en els 30 dies després de la venda de l’immoble, i el càlcul depèn del valor de terreny, juntament amb el nombre d’anys que hem estat propietaris de l’immoble, el percentatge anual i el tipus impositiu.

 • Impost de béns immobles (IBI) : aquest impost és anual i l’ha d’abonar el propietari de l’immoble a dia 1 de gener, per tant, correspon al venedor que haurà de presentar el darrer rebut pagat en el moment de la compravenda.

Quines són les despeses que cal pagar quan es ven un habitatge a Catalunya?

A més dels impostos esmentats, hi ha altres despeses derivades de la compravenda:

 • Despeses de notaria: les despeses de notaria, anomenades aranzels, estan fixades per una normativa i la quantia depèn de l’import de l’immoble. Per a l’atorgament de l’escriptura pública, els preus varien entre els 600€ i els 875€.
 • Despeses de Registre de la Propietat: igual que les despeses de notaria, també estan fixades per normativa i oscil·len entre els 400€ i els 650€.
 • Certificat d’eficiència energètica: és un document obligatori que ha de presentar el venedor a l’hora de vendre l’immoble, el cost del certificat energètic depèn de l’empresa amb què el gestionem, més les taxes administratives del registre i solen variar depenent de la Comunitat autònoma on es trobe limmoble.

 

Hi ha una despesa més que hem de tenir en compte en el cas que l’habitatge compti amb
hipoteca , a més de les despeses derivades de la cancel·lació, que depenen de l’any en què es va signar la hipoteca i de les condicions pactades amb l’entitat bancària , cal abonar:

 • Les despeses de notaria per a la cancel·lació de la hipoteca
 • Les despeses de cancel·lació de la hipoteca al Registre de la Propietat.
 • Les despeses de gestoria , en cas que contractem els serveis d’una empresa especialitzada.

 

A la nostra agència immobiliària
Studi estem especialitzats en la compravenda d’immobles i t’assessorarem durant tot el procés perquè duguis a terme la venda del teu habitatge d’una forma tranquil·la, sense sorpreses i amb totes les garanties.
 

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.