Usdefruit d'habitatge i Comunitat de Propietaris

Comunitat de Propietaris i usdefruit d’habitatge, què et cal saber?

22 · 12 · 22

Et clarifiquem els dubtes més habituals que planteja l’usdefruit d’un habitatge a la Comunitat de Propietaris.

L’ús de l’habitatge per part de persones usufructuàries – és a dir que gaudeixen de la llar sense ser-ne les propietàries legals – pot generar dubtes a la Comunitat de Propietaris sobre els drets i deures dels veïns que es troben en aquest règim. Comptar amb un administrador de finques, col·legiat i amb el Segell QCaf, t’ofereix tota la tranquil·litat de què podràs resoldre qualsevol dubte davant aquest tipus de situacions complexes que sovint es produeixen en les Comunitats.

– Què és la nua propietat?

Es refereix al dret que es té sobre un bé sobre el qual s’és propietari, però no es disposa de la seva possessió ni tampoc del gaudi perquè aquests drets els té una persona tercera. Aquesta persona és la usufructuària. Un cas freqüent es dóna en persones grans que opten per transmetre la propietat de la seva llar, però conserven el dret a fer-ne ús mentre siguin vives, de manera vitalícia.

– Què vol dir ser en usdefruit en un habitatge?

Com ja t’avançaven en el punt anterior, és la persona que té dret a l’ús i gaudi d’un bé sense ser-ne la propietària. En el cas d’un bé immobiliari pot ser un habitatge i un local.

– L’usufructuari pot vendre el bé immobiliari?

En cas d’un habitatge o local, la persona usufructuària pot llogar i obtenir rendes derivades d’aquest arrendament. Però no pot vendre perquè no és el propietari. Aquest dret el té la nua propietat, que és realment el propietari de l’habitatge o local.


– L’usufructuari d’un pis ha de fer-se càrrec de les despeses de la comunitat?

L’abonament de les despeses de Comunitat correspon al propietari de l’immoble. Per tant, des que adquireix l’habitatge, el nus propietari és qui legalment ha de córrer amb aquestes despeses. Amb tot, és una pràctica habitual que s’arribi a acords entre ambdues parts, nua propietat i usufructuari, per al pagament d’aquestes despeses.
Donat que aquest és un dubte usual en les Comunitats de Propietaris, et recordem que la Llei de Propietat Horitzontal (article novè) especifica que és el propietari qui ha de contribuir a les despeses generals per “el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades”.


– Pot ser l’usufructuari president de la Comunitat de Propietaris?

D’acord amb la Llei de Propietat Horitzontal (article 13.2) que indica que “el president serà nomenat entre els propietaris (…)” es desprèn que només el nus propietari de l’habitatge pot ser elegit president de la comunitat.

– Com cal procedir si l’habitatge en usdefruit pateix danys derivats dels elements comuns?

Si l’habitatge en usdefruit pateix danys originats per elements comuns i per reparar-los cal accedir a l’interior de llar, es necessari comptar amb l’autorització de la nua propietat i també de la persona usufructuària


– La persona usufructuària pot assistir i votar a les juntes de propietaris?

L’únic deure de l’usufructuari en relació amb els propietaris és el d’assistir a les juntes tot representat al nu propietari, sempre que aquest no mostri el seu desacord en aquesta representació. Llei de Propietat Horitzontal recull aquest aspecte en l’article 15.1, l’únic que fa una referència directa a la persona usufructuària.

Com has pogut veure, la Llei de Propietat Horitzontal, i també el Codi Civil Català, ens donen moltes respostes sobre l’usdefruit de l’habitatge i la Comunitat de Propietaris. Amb tot, és molt recomanable comptar amb un administrador de finques solvent i acreditat capaç de resoldre i atendre situacions que puguin esdevenir entre el veí en usdefruit, la nua propietat i la Comunitat.

A Studi Immobiliària i Administracions sabem com gestionar la teva tranquil·litat. Parlem?

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.