Al teu edifici li toca passar la ITE?

31 · 10 · 22

A Studi Immobiliària i Administracions, a més de gestionar la compravenda d’habitatges, som administradors de finques. Si ets president/a de la teva comunitat de veïns i el teu edifici té prop de 45 anys, cal passar la ITE. Continua llegint, això t’interessa.

Però, què és exactament la ITE?
La ITE és la inspecció tècnica d’un edifici. És un sistema de control de caràcter obligatori dels edificis d’habitatges. Amb aquesta inspecció no només es confirma que el propietari/s compleix el seu deure de rehabilitació i conservació, també es comprova el nivell de seguretat de l’immoble i, per tant, el dels seus habitants.
Aquesta inspecció, coneguda pel seu acrònim ITE, té tres funcions bàsiques:
1. Identificar
2. Descriure
3. Diagnosticar l’estat de l’edifici analitzat

Com es pot saber si el teu edifici ha de passar la ITE?

La ITE és competència autonòmica. A Catalunya, si la teva finca és a prop de complir els 45 anys d’antiguitat, és obligatori superar amb èxit la ITE.
Com passa amb els vehicles, la seguretat és l’element clau d’aquesta inspecció. Sabies que hi ha estudis arquitectònics que demostren que, passats 45-50 anys, un edifici pot tenir elements afectats o en mal estat que posin en risc la seguretat dels habitants?
Però com es determina l’antiguitat del teu edifici?
Com s’estableix al «DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici», tots els habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels quaranta-cinc anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar l’antiguitat la que consta al cadastre.
En el cas que aquesta data no constés en el cadastre, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord a dret, però el més habitual és la data que consta al cadastre.
Recorda: La presentació de l’informe tècnic s’ha de fer abans de fer els 45 anys.
Perquè puguis acreditar el compliment amb aquesta obligació, has de presentar l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat.

Qui pot fer la inspecció del meu edifici?
Un tècnic especialitzat ja sigui arquitecte, enginyer d’edificació, aparellador o graduat en ciències i tecnologia de l’edificació podrà fer una inspecció visual i presencial.
A partir d’aquí, redactarà un informe tècnic determinant l’estat dels elements comuns de l’edifici i indicant-ne les deficiències trobades, si n’hi ha, que poden originar situacions de risc per als habitants de l’edifici.
Aquesta inspecció visual ha de detectar possibles danys que afecten principalment: estructura de la construcció en façanes i terrats, estanquitat, xarxes generals de fontaneria i sanejament i, en un altre sentit, correcta accessibilitat a l’edifici.


Quins requisits ha de complir la inspecció tècnica?
La inspecció d’aquests edificis ha de complir com a mínim dos requisits:
1. Que l’edifici compleixi els mínims exigibles quant a seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament.
2. Ordenar els treballs de manteniment i conservació així com les reformes, si cal, en un termini estipulat.

Què cal fer un cop ja tens l’informe?
• Presentar directament, o mitjançant un representant autoritzat, l’informe d’inspecció tècnica davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per sol·licitar el certificat d’aptitud corresponent.
Recorda: Això s’ha de fer en un termini màxim de 4 mesos a partir de la data de tancament de l’informe tècnic. Si no, l’Agència de l’Habitatge emetrà una resolució d’inadmissió de la sol·licitud de certificat d’aptitud.
• Executar de manera immediata i urgent l’adopció de les possibles mesures cautelars requerides a l’informe.
• Aprovar un programa de rehabilitació quan s’hagin detectat deficiències que requereixin supervisió per part de professionals tècnics competents i crear un fons de reserva específic, per a les despeses que es derivin de les obres previstes al programa, i, per descomptat, executar les obres de rehabilitació necessàries.


El Certificat d’Aptitud
El Certificat d’Aptitud de l’edifici és emès pel Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i es pot sol·licitar telemàticament.
Aquest certificat s’emet quan s’hagi presentat l’informe de la ITE juntament amb la sol·licitud d’emissió del Certificat d’aptitud de l’edifici i s’hagi fet la revisió administrativa.


Quina és la vigència del certificat d’aptitud de l’edifici?
A Catalunya el Decret 67/2015 de 27 maig del 2015 estableix que cada 10 anys l’edifici haurà de superar un control i manteniment que és responsabilitat de la propietat de l’immoble.
Segons les deficiències que constin a l’informe, hi haurà diferents tipus de resolució de l’informe d’aptitud. Vegeu aquí per a més informació. Si la resolució del teu eficici és APTE SENSE DEFICIÈNCIES, la vigència de Certificat d’Aptitud serà de 10 anys.


Hi ha sanció si no passes la ITE?
Sí, l’incompliment del calendari d’obligatorietat per fer la ITE és sancionat.
Tens més dubtes?
Amplia aquí la informació sobre la ITE i resol qualsevol altre dubte.

A Studi Immobiliària i Administracions ens encarreguem de l’administració de comunitats de propietaris. Portem edificis com el teu i tenim experiència en aquest tipus de gestions. Deixa la teva comunitat en bones mans, confia a Studi.
Studi, el teu administrador de finques de confiança a Mataró, contacta amb nosaltres.

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.